Arsip untuk Oktober, 2009

imam malikBiografi Imam Malik bin Anas -rohimahulloh-.

Nama beliau: Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi, nasabnya kembali pada Dzu Ashbah, yakni kabilah dari Yaman. Kun-yahnya Abu Abdillah.

Salah seorang nenek moyangnya dahulu datang dari Yaman ke Madinah dan menetap di sana. Dan kakeknya yang bernama Abu Amir adalah salah seorang sahabat Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam-, yang pernah bersama dalam seluruh pertempuran beliau, kecuali perang badar.

Imam Malik adalah salah satu dari empat imam Ahlussunnah, dan kepadanyalah Madzhab Maliki disandarkan.

Beliau mengambil ilmu dari Nafi’ (budaknya Abdulloh bin Umar), dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan guru fikihnya adalah Robi’ah bin Abdurrohman, yang terkenal dengan julukannya Robi’atur Ro’yi (orang yang baik pendapatnya).

Imam malik adalah seorang imam dalam bidang hadits. Majlis kajiannya merupakan majlis yang tenang dan hening, beliau dulunya orang yang sangat disegani, hingga dalam majlisnya tidak ada sedikitpun canda atau gurauan.

Banyak sekali imam yang meriwayatkan hadits dari beliau, diantaranya: Abdulloh ibnul Mubarok, Al-Auza’i, Al-laits bin Sa’d, dan Imam Syafi’i. Imam Bukhori mengatakan: “Hadits paling shohih adalah hadits yang diriwayatkan melalui jalan Imam Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar”. (lebih…)

Akidah Imam Empat Madzhab

Bismillahirrohmanirrohim… Segala puji bagi Alloh tuhan semesta alam, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Alloh, aku (juga) bersaksi bahwa pimpinan kita, Muhammad, adalah seorang hamba dan rosul-Nya, penghulu para orang terdahulu dan orang yang datang kemudian. Ya Alloh, curahkanlah sholawat dan salam yang langgeng dan abadi kepada beliau, beserta para nabi dan rosul yang lainnya, serta keluarga, dan semua sahabatnya, Amin. Waba’du.

Akidahnya Imam empat: Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, Ahmad -rohimahumulloh- adalah akidah yang satu, yakni akidah yang datang dari Alquran dan Sunnah Shohihah. Dan di sini telah kami kumpulkan banyak perkataan mereka yang gamblang dalam menjelaskan akidahnya, agar para pembaca yang budiman tahu, bahwa mereka itu sepakat dalam hal akidah (tauhid). Dan segala puji bagi Alloh yang telah memudahkan dan menolong kami dalam menyelesaikan tulisan ini, sekali lagi hanya dari Alloh semata keutamaan dan pemberian ini.

imam-abu-hanifaBiografi Imam Abu Hanifah -rohimahulloh-.

Beliau bernama: An-Nu’man bin Tsabit bin Zuthi, At-Taimi dari hamba sahayanya, kunyah beliau: Abu Hanifah. Beliau berjuluk: Ahli fikihnya wilayah Irak, imamnya madzhab hanafi, dan salah satu dari empat imamnya Ahlussunnah.

Beliau lahir dan tumbuh dewasa di daerah Kufah. Ketika muda, beliau belajar fikih kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ari.

Beliau banyak mendengar dan meriwayatkan dari para ulama generasi tabi’in, seperti: Atho’ bin Abu Robah, Nafi’ budaknya Ibnu Umar, Asy-Sya’bi, az-Zuhri dan yang lainnya. (lebih…)

Menghadiri WALIMAH yang mana ya..?

Posted: 5 Oktober 2009 in Fikih

801645_dm34Bismillah… Sering kita mendengar bahwa menghadiri undangan walimah (resepsi) itu wajib, namun jarang dari kita yang tahu, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi untuk itu. Apakah syarat-syarat itu?… Anda bisa mengetahuinya dari dialog berikut ini…

Penanya mengatakan: “Tidak diragukan lagi, mendatangi undangan walimah nikah itu wajib, lalu apakah ada perbedaan antara undangan dengan lisan, dan undangan dengan tulisan (kartu undangan)?”

Syeikh Utsaimin -rohimahulloh- menjawab: “Wajibnya mendatangi undangan walimah nikah tidaklah mutlak, tapi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: (lebih…)