Posts Tagged ‘malik bin anas’

imam malikBiografi Imam Malik bin Anas -rohimahulloh-.

Nama beliau: Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi, nasabnya kembali pada Dzu Ashbah, yakni kabilah dari Yaman. Kun-yahnya Abu Abdillah.

Salah seorang nenek moyangnya dahulu datang dari Yaman ke Madinah dan menetap di sana. Dan kakeknya yang bernama Abu Amir adalah salah seorang sahabat Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam-, yang pernah bersama dalam seluruh pertempuran beliau, kecuali perang badar.

Imam Malik adalah salah satu dari empat imam Ahlussunnah, dan kepadanyalah Madzhab Maliki disandarkan.

Beliau mengambil ilmu dari Nafi’ (budaknya Abdulloh bin Umar), dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan guru fikihnya adalah Robi’ah bin Abdurrohman, yang terkenal dengan julukannya Robi’atur Ro’yi (orang yang baik pendapatnya).

Imam malik adalah seorang imam dalam bidang hadits. Majlis kajiannya merupakan majlis yang tenang dan hening, beliau dulunya orang yang sangat disegani, hingga dalam majlisnya tidak ada sedikitpun canda atau gurauan.

Banyak sekali imam yang meriwayatkan hadits dari beliau, diantaranya: Abdulloh ibnul Mubarok, Al-Auza’i, Al-laits bin Sa’d, dan Imam Syafi’i. Imam Bukhori mengatakan: “Hadits paling shohih adalah hadits yang diriwayatkan melalui jalan Imam Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar”. (lebih…)